"ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 043-840507 ประกาศจัดตั้งศูนย์ประสานงานจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่"

วีดีโอแนะนำจังหวัด
​​
แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 000002
วันนี้ 000006
วานนี้ 000021
เดือนนี้ 000000
เดือนก่อน 000407
ปีนี้ 007599
ปีก่อน 009598
 
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวสภาฯ
  แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 - 29 พ.ย. 64(ดู 3) 
  การสำรจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2565 - 26 พ.ย. 64(ดู 7) 
  ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนตุลาคม 2564 - 8 ต.ค. 64(ดู 29) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ เรื่องการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ - 6 ต.ค. 64(ดู 29) 
  ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ - 6 ต.ค. 64(ดู 28) 
  ประกาศรายชื่อผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ25865 - 1 ต.ค. 64(ดู 38) 
  ประกาศรายชื่อผู้พิการประจำปีงบประมาณ2565 - 1 ต.ค. 64(ดู 49) 
  ประกาศรายชื่อและการขึันบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง - 5 พ.ย. 64(ดู 11) 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง และกำหนดวิธีการ วัน เวลา สถานที่ดำเนินการสรรหา - 26 ต.ค. 64(ดู 17) 
  ประกาศจัดตั้งศูนย์ประสานงานจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดินจีี่ - 5 ต.ค. 64(ดู 21) 
  ประชาสัมพันธ์รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง - 29 ก.ย. 64(ดู 69) 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานฯ ตำแหน่งนักพัฒนาการท่องเที่ยว ระดับปฏิบัติการ - 22 มี.ค. 64(ดู 119) 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานฯ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ - 22 มี.ค. 64(ดู 108) 
  เอกสารแนบท้ายประกาศ (ภาคผนวก ข.) - 22 ก.พ. 64(ดู 115) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีคัดเลือก ประจำปีงบประมาณ 2565 - 24 พ.ย. 64(ดู 5) 
  ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาส ๑ (ตุลาคม ๒๕๖๒ – ธันวาคม ๒๕๖๒) - 24 ก.ค. 63(ดู 182) 
  ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาส ๒ (มกราคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๓) - 24 ก.ค. 63(ดู 155) 
  ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาส ๓ (เมษายน ๒๕๖๓ – มิถุนายน ๒๕๖๓) - 24 ก.ค. 63(ดู 159) 
  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือกรณีไม่ได้ดำเนินการในระบบ E-GP ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ - 16 ก.ค. 63(ดู 169) 
  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือกรณีไม่ได้ดำเนินการในระบบ E-GP ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ - 16 ก.ค. 63(ดู 149) 
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ - 13 ก.ค. 63(ดู 176) 
  • คำสั่ง
  • หนังสือส่ง
  • หนังสือรับ
  ให้พนักงานจ้างได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ที่ 371) : [29 พ.ย. 64]
  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงาน(เครื่องสูบนํ้าแบบหอยโข่งใช้มอเตอร์ไฟฟ้า) โดยเฉพาะวิธีเจาะจง (ที่ 403)) : [12 พ.ย. 64]
  แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างปรับเกรดถนนลูกรัง จำนวน 26 สาย ภายในตำบลดินจี่ โดยเฉพาะเจาะจง (ที่ 408) : [12 พ.ย. 64]
  แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องตัดหญ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ที่398) : [9 พ.ย. 64]
  แต่งตั้งนายทะเบียนพาณิชย์และพนักงานเจ้าหน้าที่ (ที่ 395) : [9 พ.ย. 64]
  แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ที่ 396) : [9 พ.ย. 64]
  แต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการจ้างปรับเกรดถนนลูกรัง จำนวน 26 สาย ภายในตำบลดินจี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ที่ 394) : [9 พ.ย. 64]
  การรับแจ้งการตาย นายหูม แก่นมะนีตัน : [1 ธ.ค. 64]
  การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรีญจักรพรรดิมาาลา ประจำปี 2565 ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้งองกรปกครองส่วนท้องถิ่น : [1 ธ.ค. 64]
  แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าทำเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำเดือนตุลาคม 2564 : [1 ธ.ค. 64]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธืโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้งานโปรแกรม ltax 3000 v.4 และโปรแกรมทดลอง ltaxmap (cloud serice online demo) รวมถึงการปรับปรุงข้อมูลภาษีตามมาตรา 10 โปรแกรมจัดเก็บขยะ (e-fee) แสดงรายละเอียด กค.3 และแบบ กค.4 เพื่อส่งเข้าระบบ e-laas ข : [1 ธ.ค. 64]
  แจ้งมติ ก.อบต.จังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 : [30 พ.ย. 64]
  ขอเชิญประชุม : [30 พ.ย. 64]
  การแจกจ่ายเครื่องกันหนาว กรณีอากาศหนาวจัดผิดปกติ : [30 พ.ย. 64]

ภาพกิจกรรม

คณะกรรมการส่งอุปกรณ์การเลือกตั้ง อบต.ดินจี่ (ดู 4)

คณะกรรมการการเลือกตั้งรับอุปกรณ์การเลือกตั้ง (ดู 5)

องค์กรแห่งการเรียนรู้

เชิญชวนร่วมกิจกรรมรณรงค์แผนปฏิบัติการ 60 วัน คัดแยกก่อนทิ้ง (ดู 460)

เชิญร่วมกิจกรรม เดินรณรงค์ ทำความดีด้วยใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก ในวันที่ 25 ธันวาคม 2563 (ดู 294)

สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม:สำนักสงฆ์ป่าพระธาตุภูพาน (ดู 141)

แหล่งขุดค้นคว้าไดโนเสาร์ภูน้อย บ้านโคกสนาม (ดู 321)

ดาวน์โหลดใหม่

  การรับแจ้งการตาย นายหูม แก่นมะนีตัน : [1 ธ.ค. 64]
  การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรีญจักรพรรดิมาาลา ประจำปี 2565 ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้งองกรปกครองส่วนท้องถิ่น : [1 ธ.ค. 64]
  แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าทำเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำเดือนตุลาคม 2564 : [1 ธ.ค. 64]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธืโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้งานโปรแกรม ltax 3000 v.4 และโปรแกรมทดลอง ltaxmap (cloud serice online demo) รวมถึงการปรับปรุงข้อมูลภาษีตามมาตรา 10 โปรแกรมจัดเก็บขยะ (e-fee) แสดงรายละเอียด กค.3 และแบบ กค.4 เพื่อส่งเข้าระบบ e-laas ข : [1 ธ.ค. 64]
  แจ้งมติ ก.อบต.จังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 : [30 พ.ย. 64]
  ขอเชิญประชุม : [30 พ.ย. 64]
  ให้มารายงานตัวเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง (น.ส.ปริตา) : [30 พ.ย. 64]
  การแจกจ่ายเครื่องกันหนาว กรณีอากาศหนาวจัดผิดปกติ : [30 พ.ย. 64]
  ให้มารายงานตัวเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง (นายวิชณุ) : [30 พ.ย. 64]

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร

การส่งเสริมอาชีพ