ข้อมูลทั่วไป


ออนไลน์ : 5

หัวข้อ :: ข้อมูลทั่วไป

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กร


 

 
      องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย และมีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 และที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ตั้งอยู่ที่บ้านโนนหนามแท่ง  หมู่ที่ 7 ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์

สภาพทั่วไป
            ที่ตั้ง  องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ อยู่ห่างจากอำเภอคำม่วง 14 กิโลเมตร  อยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดกาฬสินธุ์  86  กิโลเมตร สภาพพื้นที่โดยทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ มีเขตติดต่อพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลใกล้เคียงดังต่อไปนี้
                  ทิศเหนือ         ติดต่อกับเขตเทศบาลตำบลกุดบาก อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร
                  ทิศตะวันตก     ติดต่อกับเขตเทศบาลคำม่วง อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
                  ทิศตะวันออก   ติดต่อกับเขตเทศบาลตำบลแซงบาดาล อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
                  ทิศใต้             ติดต่อกับเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์

             พื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ มีพื้นที่โดยประมาณ  69  ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  43,125 ไร่และสภาพโดยทั่วไปเป็นที่ราบสูงสลับพื้นที่ภูเขาเขตเทือกเขาป่าสงวนแห่งชาติภูพาน

             ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะภูมิอากาศของตำบลดินจี่  เป็นลักษณะร้อนแห้งแล้ง โดยแบ่งฤดูออก 3  ฤดูดังนี้
                   -  ฤดูฝน          ในช่วงเดือนพฤษภาคม -  ตุลาคม
                   -  ฤดูหนาว       ในช่วงเดือนพฤศจิกายน - กุมภาพันธ์
                   -  ฤดูร้อน        ในช่วงเดือนมีนาคม – พฤษภาคม

             ลักษณะของดิน ลักษณะดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วนปนทราย
  
             ลักษณะของแหล่งน้ำ แหล่งน้ำแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือแหล่งน้ำตามธรรมชาติ และแหล่งน้ำที่มนุษย์สร้างขึ้น
                   1) แหล่งน้ำตามธรรมชาติ ได้แก่
                        - ลำห้วยสมอทบ           - ลำห้วยสังกะ
                        - ลำห้วยหินฮาง           - ลำห้วยมะอึ 
                        - ลำห้วยไร่                 - ลำห้วยมะโซ
                        - ลำห้วยค้อ
                   2) แหล่งน้ำที่มนุษย์สร้างขึ้น ได้แก่
                             หนองน้ำ/สระน้ำ
                      - หนองอีสานเขียว             - หนองบัวบาน
                      - หนองจันทร์หอม             - หนองร่องหิน
                      - หนองเสือเต้น                 - หนองน้ำสาธารณะหมู่บ้าน หมู่ที่4,6,10
                      - หนองแค้ม                     - หนองวัดป่าศรีไพรวัลย์
                      - หนองเปรม                    - หนองน้ำสาธารณะประโยชน์
                      - สระน้ำวัดป่าช้า หมู่ที 10    - หนองกกโก
                             อ่างเก็บน้ำ
                      - อ่างเก็บน้ำห้วยสมอทบ  - อ่างเก็บน้าห้วยสังกะ

             ลักษณะของป่าไม้  ตำบลดินจี่ อยู่ติดกับเขตป่าสงวนแห่งชาติภูพาน และเขตอุทยานแห่งชาติภูพาน ดังนั้นจึงมีทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ ได้แก่ ทรัพยากรป่าไม้ ซึ่งมีป่าชุมชนหลายแห่ง ดังนี้
  1. ป่าชุมชนภูตาบตอง             พื้นที่รับผิดชอบ  หมู่ที่ 1
  2. ป่าชุมชนภูถ้ำพระ              พื้นที่รับผิดชอบ  หมู่ที่ 1
  3. ป่าชุมชนภูหัวนา                พื้นที่รับผิดชอบ  หมู่ที่ 2
  4. ป่าชุมชนภูน้อย                 พื้นที่รับผิดชอบ  หมู่ที่ 3
  5. ป่าชุมชนท่าน้ำดูน              พื้นที่รับผิดชอบ  หมู่ที่ 3
  6. ป่าชุมชนภูท่าช้าง               พื้นที่รับผิดชอบ  หมู่ที่ 4
  7. ป่าชุมชนภูวังเทา               พื้นที่รับผิดชอบ  หมู่ที่ 5
  8. ป่าชุมชนภูโปร่ง                 พื้นที่รับผิดชอบ  หมู่ที่ 6
  9. ป่าชุมชนภูผาตามี              พื้นที่รับผิดชอบ  หมู่ที่ 7
  10. ป่าชุมชนภูปอ                   พื้นที่รับผิดชอบ  หมู่ที่10
           ด้านการเมืองการปกครอง เขตการปกครอง  แบ่งออกเป็น   จำนวน  11  หมู่บ้าน  ดังนี้

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

ชื่อผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชน

หมายเหตุ

1 บ้านดินจี่ นายกลมเวียน    พรมสอน ผู้ใหญ่บ้าน
2 บ้านดินจี่ นายประดุง    ศรีหาบุตร   ผู้ใหญ่บ้าน
3 บ้านโคกสนาม นายจำลอง    จันทะโย ผู้ใหญ่บ้าน
4 บ้านโพนแพง     นายล้วน      การสอน กำนันตำบล
5 บ้านโพนแพง     นายเทพทวี   ศรีมุกดา ผู้ใหญ่บ้าน
6 บ้านห้วยสมอทบ นายรัตนชัย      พรมสอน ผู้ใหญ่บ้าน
7 บ้านโนนหนามแท่ง นายอุทิศ     นาโพธิ์ตอง ผู้ใหญ่บ้าน
8 บ้านทุ่งสว่างพัฒนา นายวิเชียร   ศรีมุขดา ผู้ใหญ่บ้าน
9 บ้านท่านาเลา นายเหลา    สาระโป ผู้ใหญ่บ้าน
10 บ้านโพนแพง นายสุทธิพงษ์    แก้วจันทะ ผู้ใหญ่บ้าน
11 บ้านดินจี่ นายอิทธิพล     คนโท ผู้ใหญ่บ้าน
              
           ประชากร ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวน
ครัวเรือน
จำนวนประชากร รวม หมายเหตุ
ชาย หญิง
1 บ้านดินจี่ 141  268 217 485  
2 บ้านดินจี่ 166 290 308 598  
3 บ้านโคกสนาม 149 273 298 571  
4 บ้านโพนแพง     122 251 211 462  
5 บ้านโพนแพง     273 558 544 1,102  
6 บ้านห้วยสมอทบ 287 561 531 1,092  
7 บ้านโนนหนามแท่ง 143 261 258 519  
8 บ้านทุ่งสว่างพัฒนา 97 214 220 434  
9 บ้านท่านาเลา 175 371 363 734  
 10 บ้านโพนแพง 164 346 342 688  
 11

บ้านดินจี่

152

299

266 565  
 

รวม

1,869

3,692

3,558 7,250  
         
          ช่วงอายุและจำนวนประชากร
ช่วงอายุ เพศชาย เพศหญิง รวม
น้อยกว่า 1 ปี – 10  ปี 524 492 1,016
11 ปี – 20 ปี 484 492 976
21 ปี – 30 ปี 542 516 1,058
31 ปี – 40 ปี 656 587 1,243
41 ปี – 50 ปี 680 640 1,320
51 ปี – 60 ปี 415 370 789
61 ปี – 70 ปี 212 422 422
71 ปี – 80 ปี 112 226 226
81 ปี – 90 ปี 21 44 65
90 ปีขึ้นไป 6 3 9
รวมทั้งสิ้น

3,652

3,472 7,124
      หมายเหตุ       ข้อมูล  ณ วันที่ 25 ตุลาคม  2559  (สำนักบริหารการทะเบียน  กรมการปกครอง)
 
  
 สภาพทางสังคม  สภาพทางการศึกษา
  ประชากรในตำบลดินจี่ คิดเป็นร้อยละ 95 จบการศึกษาภาคบังคับ คือจบชั้นประถมศึกษา มีสถานศึกษาในระบบและนอกระบบ ดังนี้
     1. โรงเรียนบ้านดินจี่               ตั้งอยู่ในหมู่ 11            เปิดสอนระดับ อนุบาล ถึง ม.3
     2. โรงเรียนนักธุรกิจ                ตั้งอยู่ในหมู่ 3              เปิดสอนระดับ ป.1 - ป.6
     3. โรงเรียนบ้านโพนแพง          ตั้งอยู่ในหมู่ 10            เปิดสอนระดับ อนุบาล ถึง ม.3
     4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก               จำนวน 4  แห่ง  คือ
                             1)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดินจี่  ตั้งอยู่ที่ อบต.ดินจี่ หมู่ที่ 7
                             2)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสระปทุม  ตั้งอยู่ที่ อบต.ดินจี่ หมู่ที่ 7
                             3)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพูลสวัสดิ์ประชาสามัคคี  ตั้งอยู่ที่ อบต.ดินจี่ หมู่ที่ 7
                             4)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างโพธิ์ชัย  ตั้งอยู่ที่ บ้านโพนแพง หมู่ที่ 10
                             5. ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน     จำนวน 1  แห่ง
 สาธารณสุข
          1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดินจี่    จำนวน  1  แห่ง
          2. ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน             จำนวน 11 แห่ง
          3. รถหน่วยบริการแพทย์ฉุกเฉิน             จำนวน  1  คัน
 
 อาชญากรรม
         องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่  อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรอำเภอคำม่วง  ซึ่งในแต่ละหมู่บ้าน มีผู้นำชุมชน อาสาสมัครตำรวจบ้าน ชุดรักษาความสงบหมู่บ้าน คอยเป็นกำลังสำคัญในการแจ้งเบาะแสและข้อมูลข่าวสารให้กับทางราชการทราบอยู่ตลอดเวลา
           
 ยาเสพติด
   อบต.ดินจี่ ร่วมมือกับผู้นำชุมชน  ประชาชน และหน่วยงานราชการ ช่วยกันสอดส่องดูแลแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่  ซึ่งอบต.สามารถดำเนินการได้เฉพาะตามอำนาจหน้าที่  เช่น  การณรงค์  การประชาสัมพันธ์  การแจ้งเบาะแส  การฝึกอบรมให้ความรู้ต่างๆ  ถ้านอกเหนือจากอำนาจหน้าที่ ก็เป็นเรื่องของทางอำเภอหรือสถานีตำรวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ อบต.ก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด
 
 การสังคมสงเคราะห์
       อบต.ได้ดำเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้
1. ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ติดเชื้อ 
2. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
3. ประสานการทำบัตรผู้พิการ
4. ช่วยเหลือปรับปรุง/ซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้     
  สถาบันและองค์การทางศาสนา
                        - วัด/สำนักสงฆ์   จำนวน     7    แห่ง   ดังนี้
                                1. วัดโพธิ์ชัยดินจี่                                        อยู่ในเขตหมู่ 1
                                2. วัดสระปทุม                                            อยู่ในเขตหมู่ 3
                                3. วัดสว่างโพธิ์ชัยโพนแพง                            อยู่ในเขตหมู่ 4
                                4. วัดป่าศรีไพรวัลย์                                      อยู่ในเขตหมู่ 5
                                5. วัดสว่างอารมณ์                                        อยู่ในเขตหมู่ 11
                                6. วัดปัญญาภรณ์ประชาสามัคคี                        อยู่ในเขตหมู่ 7
                                7. วัดเทพนิมิตสถิตศรีมาราม                            อยู่ในเขตหมู่ 3
                                8. สำนักสงฆ์พัฒนาประชาสามัคคี                     อยู่ในเขตหมู่ 10

   
 
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
            - มีศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตำบลดินจี่ จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่ที่ หมู่ 7 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่
            - มีศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อปพร.ตำบลดินจี่ 
   

    


     
                                                                   
ถนนในตำบลดินจี่


การบริการขั้นพื้นฐาน
                การคมนาคม   องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่  มีถนนสายหลักดังนี้
                    1. ถนน รพช. สายบ้านใหม่ – บ้านนาตาล ต.นาทัน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ระยะทาง 17 กิโลเมตร
                    2. ถนน อบจ.จังหวัดกาฬสินธุ์ สายอำเภอคำม่วง–บ้านโพนแพง ตำบลดินจี่ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ระยะทาง 14  ก.ม.
                    3. ถนนติดต่อระหว่างหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่เป็นถนนลาดยางสภาพถนนเป็นหลุม เป็นบ่อ  และถนนลูกรังสภาพถนนเป็นหลุม เป็นบ่อการสัญจรไปมาไม่สะดวก
                    4.  ถนนเข้าสู่แหล่งการเกษตรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ ส่วนใหญ่เป็นถนนลูกรัง
                การไฟฟ้า
                     - องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ มีกระแสไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้าน แต่ไม่ครบทุกครัวเรือน ยังอยู่ในระหว่างดำเนินการขยายเขตไฟฟ้า
 ภาพ:อ่างเก็บน้ำห้วยสมอทบ

ภาพ:หนองน้ำสาธารณะ บริเวณทางขึ้นแหล่งขุดค้นซากไดโนเสาร์ภูน้อย
 
แหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญ
                     1. มีลำห้วย  จำนวน  4  สาย (ลำห้วยสมอทบ ,ลำห้วยสังกะ , ลำห้วยมะอึ .ลำห้วยมะโซ)
                     2. สระน้ำมี   14   แห่ง
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
                     1.  ฝาย  8  แห่ง
                     2. บ่อน้ำตื้น จำนวน  6 บ่อ
                     3. บ่อบาดาลมือโยก 37  บ่อ
  การประปา
           องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ ยังขาดแคลนน้ำดื่มน้ำใช้ที่สะอาด ปัจจุบันใช้น้ำในการอุปโภคจากอ่างเก็บน้ำห้วยสมอทบและอ่างเก็บน้ำห้วยสังกะ การบริการน้ำประปายังอยู่ในเขตหมู่บ้านบางหมู่เท่านั้น

ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
            เขตองค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ อยู่ติดกับเขตป่าสงวนแห่งชาติภูพาน และเขตอุทยานแห่งชาติภูพาน ดังนั้นจึงมีทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ ได้แก่ ทรัพยากรป่าไม้
 
 
วันที่ : 26 มกราคม 60   View : 788