หนังสือส่ง


ออนไลน์ : 3

หนังสือส่ง วันที่ โหลด
ให้มารายงานตัวเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง (น.ส.ปริตา)   30 พ.ย. 64 2
ให้มารายงานตัวเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง (นายวิชณุ)   30 พ.ย. 64 2
ให้มารายงานตัวเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง (นายกรวัฒน์)   30 พ.ย. 64 2
ให้มารายงานตัวเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง (นายทินกร)   30 พ.ย. 64 2
ให้มารายงานตัวเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง (นายสหนนทนันท์ )   30 พ.ย. 64 2
ขอความอนุเคราะห์ปิดบัญชีเงินฝาก   29 พ.ย. 64 6
อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแผน "ยุทธการฟ้าแดดสูงยางระดมกวาดล้างยาเสพติดจังหวัดกาฬสินธุ์" ประจำปี ๒๕๖๕   24 พ.ย. 64 3
ขอความอนุเคราะห์โอนเงินเข้าบัญชีพนักงานส่วนตำบล,พนักงานจ้าง อบต.ดินจี่   24 พ.ย. 64 2
นำส่งเงินเพื่อชำระหนี้ของพนักงานส่วนตำบล   24 พ.ย. 64 3
นำส่งเงินเพื่อชำระหนี้ของพนักงานส่วนตำบล   24 พ.ย. 64 3
ส่งเงินคืนตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรน่า (COVID-19)   24 พ.ย. 64 3
ขอรับนํ้ายาฆ่าเชื้อ   19 พ.ย. 64 4
ส่งแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   18 พ.ย. 64 3
ส่งเงินชำระค่าแบบพิมพ์   17 พ.ย. 64 3
การชำระค่าไฟฟ้าของศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   12 พ.ย. 64 5
ขอส่งรายชื่อขอสนับสนุนการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี   12 พ.ย. 64 4
โครงการพัฒนาเป่าล้างบ่อบาดาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕   11 พ.ย. 64 4
รายงานผลการประกอบอาชีพผู้กู้เงินกองทุนฯ ประจำปี ๒๕๖๔   11 พ.ย. 64 4
ส่งรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ๒๕๖๔   11 พ.ย. 64 4
แจ้งที่อยู่ e-mail กลางในการรับส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๔พ   11 พ.ย. 64 3
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประสานงานการกู้เงินสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน   11 พ.ย. 64 3
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประสานงานการกู้เงินสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน   11 พ.ย. 64 4
รายงานข้อมูลการแต่งตั้งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   9 พ.ย. 64 4
ส่งรายชื่อคนพิการทางการมองเห็นที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019   9 พ.ย. 64 3
ขอประชาสัมพันธ์ประกาศแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   9 พ.ย. 64 4
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565   9 พ.ย. 64 4
เลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2 ครึ่งปีหลัง (1 ตุลาคม 2564)   8 พ.ย. 64 4
เลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2 ครึ่งปีหลัง   8 พ.ย. 64 4
ขอความเห็นชอบผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง   8 พ.ย. 64 4
ขอเพิ่มเติมโครงการประสานแผนพัฒนาอปท.   5 พ.ย. 64 5