สมาชิกสภาฯ


ออนไลน์ : 8

หัวข้อ :: สมาชิกสภาฯ

สมาชิกสภาฯ


นายสังข์ สาระโป
ประธานสภา อบต.ดินจี่


นายคำมี จังนาลุน
รองประธานสภา


นายธานินท์ บุตรแก้ว
เลขาสภา


นายพนม เบ็ญกุล
สมาชิกสภา หมู่ 1


นายมนัส ดีปะวี
สมาชิกสภา หมู่ 1


นายวันที่ ก้อนดินจี่
สมาชิกสภา หมู่ 2


นายลำพันธุ์ เบ็ญกุล
สมาชิกสภา หมู่ 2


นายธนกฤต สาระโป
สมาชิกสภา หมู่ 3


น.ส.สุวิชาดา ทานาวิน
สมาชิกสภา หมู่ 3


นายไร คำยศ
สมาชิกสภา หมู่ 4


นายบุญเฮือง พรมสอน
สมาชิกสภา หมู่ 5


นายการี พุทธสารวงศ์
สมาชิกสภา หมู่ 5


นายทนงศักดิ์ ก้อนดินจี่
สมาชิกสภา หมู่ 6


นายคำพอง แก่นมณีตัน
สมาชิกสภา หมู่ 6


นายประยงค์ นามนิตย์
สมาชิกสภา หมู่ 7


นายอิ่ม จันทร์บุตร
สมาชิกสภา หมู่ 7


นายโนนศิลป์ ภูมิพัฒน์
สมาชิกสภา หมู่ 8


นายบุญรัตน์ มหาโยธี
สมาชิกสภา หมู่ 8


นายสวัสดิ์ สาระโป
สมาชิกสภา หมู่ 9


นายประดิษฐุ์ บุตรวัง
สมาชิกสภา หมู 9


นายถวิล โพระกัน
สมาชิกสภา หมู่ 10


นางอิงอร กาละนาด
สมาชิกสภา หมู่ 10