มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


ออนไลน์ : 3

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน วันที่ โหลด
บันทึกข้อตกลงร่วมกันของบุคคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่   21 มี.ค. 64 64
บันทึกข้อตกลงร่วมกันของบุคคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่   5 มี.ค. 63 41