รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน


ออนไลน์ : 9

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน วันที่ โหลด
ไตรมาสที่2   8 ก.ย. 64 33
ไตรมาสที่3   8 ก.ย. 64 29
ไตรมาสที่4   8 ก.ย. 64 30
ไตรมาสที่1   7 ก.ย. 64 28
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4,5,8   22 พ.ย. 61 231
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ 7   22 พ.ย. 61 198
โครงการก่อสร้างปรับปรุง ต่อเติม ห้องน้ำคนพิการ   22 พ.ย. 61 200
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่ 4   22 พ.ย. 61 194
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำเสียตัวยู หมู่ 11   22 พ.ย. 61 190
โครงการก่อสร้างเสริมดินลูกรังภายในหมู่บ้าน 2,3,7   22 พ.ย. 61 184
โครงการก่อสร้างเสริมผิวดินลูกรัง หมู่ 1,6,9,11   22 พ.ย. 61 186
โครงการลงเสริมผิวดินลูกรังหมู่ 8   22 พ.ย. 61 194