หนังสือรับ


ออนไลน์ : 2

หนังสือรับ วันที่ โหลด
การรับแจ้งการตาย นายหูม แก่นมะนีตัน   1 ธ.ค. 64 0
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรีญจักรพรรดิมาาลา ประจำปี 2565 ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้งองกรปกครองส่วนท้องถิ่น   1 ธ.ค. 64 0
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าทำเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำเดือนตุลาคม 2564   1 ธ.ค. 64 0
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธืโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้งานโปรแกรม ltax 3000 v.4 และโปรแกรมทดลอง ltaxmap (cloud serice online demo) รวมถึงการปรับปรุงข้อมูลภาษีตามมาตรา 10 โปรแกรมจัดเก็บขยะ (e-fee) แสดงรายละเอียด กค.3 และแบบ กค.4 เพื่อส่งเข้าระบบ e-laas ข   1 ธ.ค. 64 0
แจ้งมติ ก.อบต.จังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564   30 พ.ย. 64 3
ขอเชิญประชุม   30 พ.ย. 64 2
การแจกจ่ายเครื่องกันหนาว กรณีอากาศหนาวจัดผิดปกติ   30 พ.ย. 64 2
ขอน้ำใช้   26 พ.ย. 64 2
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศของ อปท.   26 พ.ย. 64 2
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา อปท.   26 พ.ย. 64 2
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศของ อปท.   26 พ.ย. 64 2
ประชาสัมพันธ์โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ   25 พ.ย. 64 2
ส่งบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง   25 พ.ย. 64 2
ขอความร่วมมือตรวจสอบข้อมูลคนพิการที่ไม่ระบุประเภทความพิการ   25 พ.ย. 64 2
ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมและการประชุมกลุ่มสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น ครั้งที่ 1 / 2565   25 พ.ย. 64 2
การตรวจสอบข้อมูลการถือครองที่ดินของราษฎร ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าภูพาน จังหวัดกาฬสินธุ์   25 พ.ย. 64 1
ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา   25 พ.ย. 64 1
เลื่อนการประกาศผลการตัดสินและพิธีมอบรางวัลการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์   25 พ.ย. 64 1
ขอเชิญประชุมเวทีเครือข่ายพัฒนาอำเภอ ครั้งที่ ๑๒ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๔   25 พ.ย. 64 0
การสงวนหวงห้ามที่ดินที่จำแนกเป็นป่าชุมชนตามมติคณะรัฐมนตรี   24 พ.ย. 64 3
การส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง   24 พ.ย. 64 2
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาของ อปท.พ.ศ.2564   24 พ.ย. 64 3
ส่งมอบงานซ่อมแซมถนนลูกรับ สายหินฮาง หมู่ 3   24 พ.ย. 64 1
ส่งมอบงานซ่อมแซมถนนลูกรังรอบหมู่บ้าน หมู่ 7   24 พ.ย. 64 1
การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสววคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว   23 พ.ย. 64 2
การบันทึกข้อมูลและรายงานผลการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.และนายก อบต.   23 พ.ย. 64 2
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.๒๕๔๒ งวดที่ ๑๐/๒๕๗๔   23 พ.ย. 64 2
การโอนเงินจัดสรร งปม.รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคาร ศพด.   23 พ.ย. 64 2
การขยายระบบคุ้มครองเด็กระดับท้องถิ่น   23 พ.ย. 64 2
การคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเยวชนระดับตำบล เทศบาล ประจำปี ๒๕๖๕   23 พ.ย. 64 2