กองคลัง


ออนไลน์ : 10

หัวข้อ :: กองคลัง

กองคลัง


นางสาวบุญไสว ดอนสิทธิ์
ผู้อำนวยการกองคลัง นักบริหารงานคลัง ระดับต้น
เบอร์โทร : 0899423434


นางสาวศศินิภา คำอ่อน
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
เบอร์โทร : 0971361805


นางสาวจันทรา ใจแก้ว
จพง.การเงินและบัญชีชำนาญงาน
เบอร์โทร : 0908895252


นางสาวสมิตา อ่อมใหล
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
เบอร์โทร : 0610967328


นางศรารักษ์ นามบุตร
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
เบอร์โทร : 0933703291


นางสาวธัญพร อิ่มสะอาด
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
เบอร์โทร : 0832138195


สิบเอกศราวุธ ทรัพย์นารถ
เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน
เบอร์โทร : 0985255180


นางนรีรัตน์ จันทะโย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
เบอร์โทร : 0910314242


นางวรัญญา ทองฤทธิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
เบอร์โทร : 0918619014


นางสาวเสาวภา คำอ่อน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
เบอร์โทร : 0613219095


นายวัชรพงษ์ ปาระดี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทร : 0653102003


นางสาวปริตา บุญทานันท์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
เบอร์โทร : 0902139079


นางสาวทิพวรร ก้อนดินจี่
พนักงานจ้างเหมาบริการ
เบอร์โทร : 0653094528