สารสนเทศ

สถานะการออนไลน์
บุคคลทั่วไป
54.83.66.51
ชื่อเรียก:

รหัสผ่าน:สมาชิกใหม่:
กำลังใช้งาน:
  บุคคลทั่วไป: 14
54.83.xx.xx
42.228.x.xxx
54.36.xxx.xx
66.249.xx.xx
121.155.xxx.xxx

  ทั้งหมด: 14
ดินแดนนครอิฐเก่า ติดเทือกเขาภูพาน ต้นลำธารหลายสาย มากมายอาหารป่า มหาศาลเมล็ดพันธุ์ข้าว ลือเล่าซากดึกดำบรรพ์ ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายย้อมคราม
 ระเบียบกฎหมาย


ระเบียบกฎหมาย


:: ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท. พ.ศ.๒๕๔๘
:: ระเบยบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของ อปท. พ.ศ.๒๕๔๓
:: ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพของ อปท. พ.ศ.๒๕๔๘
:: ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ ๙) พ.ศ.๒๕๕๓
:: ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ อปท. พ.ศ.๒๕๔๑
:: ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ของอปท.(ฉบับที่ ๒).พ.ศ.๒๕๔๘
:: ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘
:: ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ของ อปท.พ.ศ.๒๕๔๗
:: ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
:: พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.๒๕๐๘
:: ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ(ฉบับที่ ๒)พ.ศ.๒๕๕๒
:: ระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๓๙
:: พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน(ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๓
:: พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.๒๕๑๐

สงวนลิขสิทธิ์โดย © องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2016-12-06 (588 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]