สารสนเทศ

 ตราสัญลักษณ์
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
สถานะการออนไลน์
บุคคลทั่วไป
54.196.47.145
ชื่อเรียก:

รหัสผ่าน:สมาชิกใหม่:
กำลังใช้งาน:
  บุคคลทั่วไป: 2
54.196.xx.xxx
181.113.xxx.xxx

  ทั้งหมด: 2
ดินแดนนครอิฐเก่า ติดเทือกเขาภูพาน ต้นลำธารหลายสาย มากมายอาหารป่า มหาศาลเมล็ดพันธุ์ข้าว ลือเล่าซากดึกดำบรรพ์ ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายย้อมคราม
 กองคลัง


กองคลัง
นางสาวบุญไสว ดอนสิทธิ์
  ผู้อำนวยการกองคลัง
   นักบริหารงานคลัง ระดับต้น
   
                                  
 งานการเงินและบัญชี  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ  งานจัดเก็บรายได้ งานธุรการ
 

นางสาวจันทรา ใจแก้ว
จพง.การเงินและบัญชีชำนาญงาน

 


นายภูวดล  ทองอุ่น
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ         

นางสาวศศินิภา  คำอ่อน
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ

นายวุฒิพงษ์ ระวิเรือง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
       
 
นางศรารักษ์ นามบุตร
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นางมัลลิกา  หลักทอง
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน


นางสาวสมิตา อ่อมใหล
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

 


นางวรัญญา  ทองฤทธิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 
นางนรีรัตน์ จันทะโย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ


นางสาวเสาวภา  คำอ่อน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
 
 

 

   


สงวนลิขสิทธิ์โดย © องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2015-02-15 (2543 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]