สารสนเทศ

 ข่าวสารอบต.
 คู่มือปฎิบัติงานเรืองร้องเรียน
 โครงสร้างหน่วยงาน
 งานส่วนการคลัง
 งานส่วนการศึกษา
 งานส่วนโยธา
 งานสำนักปลัด
 ตราสัญลักษณ์
 แบบฟร์อมร้องเรียน/ร้องทุกข์
 ยุทธศาสตร์
 รายงานการปฏิบัติงาน
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
สถานะการออนไลน์
บุคคลทั่วไป
54.198.195.11
ชื่อเรียก:

รหัสผ่าน:สมาชิกใหม่:
กำลังใช้งาน:
  บุคคลทั่วไป: 3
54.198.xxx.xx
47.75.xxx.xxx
138.186.xx.xx

  ทั้งหมด: 3
(คำขวัญ อบต.ดินจี่) ดินแดนนครอิฐเก่า ติดเทือกเขาภูพาน ต้นลำธารหลายสาย มากมายฝูงวัวไทย หลากหลายอาหารป่า มหาศาลเมล็ดพันธุ์ข้าว ลือเล่าซากดึกดำบรรพ์ ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายย้อมคราม
 บุคลากร(กองคลัง)


กองคลัง
นางสาวบุญไสว ดอนสิทธิ์
  ผู้อำนวยการกองคลัง
   นักบริหารงานคลัง ระดับต้น
   
                                  
 งานการเงินและบัญชี  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ  งานจัดเก็บรายได้ งานธุรการ
 

นางสาวจันทรา ใจแก้ว
จพง.การเงินและบัญชีชำนาญงาน

 


นายภูวดล  ทองอุ่น
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ         

นางสาวศศินิภา  คำอ่อน
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ       
 
นางศรารักษ์ นามบุตร
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นางมัลลิกา  หลักทอง
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน


นางสาวสมิตา อ่อมใหล
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

 


นางวรัญญา  ทองฤทธิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 
นางนรีรัตน์ จันทะโย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ


นางสาวเสาวภา  คำอ่อน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
 
 

 

   


สงวนลิขสิทธิ์โดย © องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2015-02-15 (2688 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]