สารสนเทศ

สถานะการออนไลน์
บุคคลทั่วไป
54.83.66.51
ชื่อเรียก:

รหัสผ่าน:สมาชิกใหม่:
กำลังใช้งาน:
  บุคคลทั่วไป: 14
54.83.xx.xx
66.249.xx.xx
121.155.xxx.xxx
60.219.xxx.xxx
66.249.xx.xx

  ทั้งหมด: 14
ดินแดนนครอิฐเก่า ติดเทือกเขาภูพาน ต้นลำธารหลายสาย มากมายอาหารป่า มหาศาลเมล็ดพันธุ์ข้าว ลือเล่าซากดึกดำบรรพ์ ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายย้อมคราม
 กองคลัง


กองคลัง
นางสาวบุญไสว ดอนสิทธิ์
  ผู้อำนวยการกองคลัง
   นักบริหารงานคลัง ระดับต้น
   
                                  
 งานการเงินและบัญชี  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ  งานจัดเก็บรายได้ งานธุรการ
 

นางสาวจันทรา ใจแก้ว
จพง.การเงินและบัญชีชำนาญงาน

 


นายภูวดล  ทองอุ่น
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ


         

นางสาวศศินิภา  คำอ่อน
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการนางสาวรัติยาภรณ์  รักสะอาด
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
       
 
นางศรารักษ์ นามบุตร
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(ลูกจ้างประจำ)


นางมัลลิกา  หลักทอง
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน


นางสาวสมิตา อ่อมใหล
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

 


นางวรัญญา  ทองฤทธิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 
นางนรีรัตน์ จันทะโย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ


นางสาวเสาวภา  คำอ่อน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
 
 

 

   


สงวนลิขสิทธิ์โดย © องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2015-02-15 (2398 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]