สารสนเทศ

 
 ข่าวสารอบต.
 คู่มือปฎิบัติงานเรืองร้องเรียน
 โครงสร้างหน่วยงาน
 งานส่วนการคลัง
 งานส่วนการศึกษา
 งานส่วนโยธา
 งานสำนักปลัด
 ตราสัญลักษณ์
 แบบฟร์อมร้องเรียน/ร้องทุกข์
 ยุทธศาสตร์
 รายงานการปฏิบัติงาน
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
สถานะการออนไลน์
บุคคลทั่วไป
54.81.150.27
ชื่อเรียก:

รหัสผ่าน:สมาชิกใหม่:
กำลังใช้งาน:
  บุคคลทั่วไป: 7
54.81.xxx.xx
54.36.xxx.xxx
192.241.xx.xx
23.94.xxx.xxx
54.36.xxx.xx

  ทั้งหมด: 7
(คำขวัญ อบต.ดินจี่) ดินแดนนครอิฐเก่า ติดเทือกเขาภูพาน ต้นลำธารหลายสาย มากมายฝูงวัวไทย หลากหลายอาหารป่า มหาศาลเมล็ดพันธุ์ข้าว ลือเล่าซากดึกดำบรรพ์ ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายย้อมคราม
 งานส่วนโยธา


ส่วนโยธา

กำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนโยธา

                ส่วนโยธา มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการ สำรวจออกแบบและจัดทำโครงการใช้จ่ายเงินของ อบต. การอนุมัติเพื่อดำเนินการตาม โครงการที่ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. งานบำรุงรักษา ซ่อมแซม และจัดทำทะเบียนสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต. การให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทำโครงการและการออกแบบก่อสร้างแก่ อบต. และหน่วงงานอื่นที่เกี่ยงข้อง งานควบคุมอาคาร การดูแลควบคุมปรึกษาซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยว ข้องและงานที่ได้รับมอบหมายแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4 งาน คือ

งานก่อสร้าง   มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

- งานก่อสร้างและบูรณะถนน

- งานก่อสร้างและบูรณะสภาพและโครงการพิเศษ

- งานระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทางคมนาคม

- งานบำรุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ

 งานออกแบบและควบคุมอาคาร   มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

- งานสถาปัตยกรรมและมัณฑศิลป์

- งานวิศวกรรม

- งานประเมินราคา

- งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร ฝ่ายบริการข้อมูลและหลักเกณฑ์

- งานออกแบบ

งานประสานและสาธารณูปโภค   มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

- งานประสานและสาธารณูปโภคและกิจการประปา

- งานขนส่งและวิศวกรรมจราจร

- งานระบายน้ำ

- งานจัดตกแต่งสถานที่

 งานผังเมือง    มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

- งานสำรวจและแผนที่

- งานวางผังพัฒนาเมือง

สงวนลิขสิทธิ์โดย © องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2015-02-04 (843 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]