สารสนเทศ

 
 ข่าวสารอบต.
 คู่มือปฎิบัติงานเรืองร้องเรียน
 โครงสร้างหน่วยงาน
 งานส่วนการคลัง
 งานส่วนการศึกษา
 งานส่วนโยธา
 งานสำนักปลัด
 ตราสัญลักษณ์
 แบบฟร์อมร้องเรียน/ร้องทุกข์
 ยุทธศาสตร์
 รายงานการปฏิบัติงาน
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
สถานะการออนไลน์
บุคคลทั่วไป
54.81.150.27
ชื่อเรียก:

รหัสผ่าน:สมาชิกใหม่:
กำลังใช้งาน:
  บุคคลทั่วไป: 5
54.81.xxx.xx
216.244.xx.xxx
46.229.xxx.xxx
207.46.xx.xxx
46.229.xxx.xxx

  ทั้งหมด: 5
(คำขวัญ อบต.ดินจี่) ดินแดนนครอิฐเก่า ติดเทือกเขาภูพาน ต้นลำธารหลายสาย มากมายฝูงวัวไทย หลากหลายอาหารป่า มหาศาลเมล็ดพันธุ์ข้าว ลือเล่าซากดึกดำบรรพ์ ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายย้อมคราม
 งานสำนักปลัด


สำนักงานปลัด อบต.

กำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักงานปลัด อบต.

                สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับเอกสาร การจัดทำแผนพัฒนาสามปี การจัดทำร่างข้อบัญญัติ การจัดทำทะเบียนสมาชิกสภา อบต. และคณะผู้บริหาร การดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังค การให้คำปรึกษาหน้าที่และความรับผิดชอบการปกครองบังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้าง การบริหารงานบุคคลของ อบต. ทั้งหมด การดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตต่างๆ และการปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคม เกี่ยวกับการสังคมเคราะห์ การส่งเสริมการเกษตร การอนุรักษ์แหล่งน้ำ และป่าไม้ การให้คำปรึกษาแนะนำและตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคมและ ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย แบ่งส่วนราชการภายใน ออกเป็น 6 งาน คือ

งานบริหารทั่วไป

-  งานธุรการ

-  งานสารบัญองค์การบริหารส่วนตำบล

-  งานดูแลจัดเตรียม และให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์การติดต่อ และอำนวยความสะดวกในเรื่องต่างๆ

-  งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

-  งานตรวจสอบ  แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ

-  งานสาธารณกุศลขององค์การบริหารส่วนตำบล

-  งานอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้อง  และได้รับมอบหมาย

 

งานนโยบายและแผน

-  งานรวบรวมวิเคราะห์  และให้บริการข้อมูล  สถิติที่จำเป็นต้องนำมาใช้ในการวางแผนและประเมินผลตามแผนทุกระดับ

-  งานจัดเตรียมเอกสาร  ที่ใช้ประกอบการพิจารณาวางแผนขององค์การบริหารส่วนตำบลและหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง

-  งานวิเคราะห์  และพยากรณ์  การเจริญเติบโตของประชากรในเขตเมือง  และความพอเพียงของบริการสาธารณูปโภค

-  งานวิเคราะห์  และคาดคะเนรายได้และรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบล

-  จัดทำและเรียบเรียง  แผนยุทธศาสตร์   การพัฒนา  และแผนพัฒนา  แผนสามปี

-  วิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการเพื่อสนองหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง

-  ประสานกับหน่วยงานในองค์การบริหารส่วนตำบล  และหน่วยงานที่ใกล้เคียง  เกี่ยวกับการงานแผนพัฒนาการปฏิบัติตามแผนการประเมินผลงานตามแผน

-  งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  หรือได้รับมอบหมาย

 

งานกฎหมายและคดี

-  งานทางกฎหมายเกี่ยวกับการพิจารณาวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายร่างและพิจารณาตรวจ ร่างข้อบัญญัติ  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง

-  จัดทำนิติกรรม  รวบรวมข้อเท็จจริง  และพยานหลักฐาน  เพื่อดำเนินการตามกฎหมาย

-  สอบสวน  ตรวจพิจารณา ดำเนินการเกี่ยวกับวินัย พนักงานส่วนตำบล การร้องทุกข์ หรือ  อุทธรณ์

-  สอบสวน  และเปรียบเทียบการกระทำที่ละเมิดข้อบัญญัติตำบล

-  งานอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้อง  หรือได้รับมอบหมาย

 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

-  งานป้องกันอัคคีภัย

-  งานเกี่ยวกับรักษาความสงบเรียบร้อย

-  งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ

-  การฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันกับฝ่ายพลเรือนและลูกเสือชาวบ้าน

-  งานมวลชน

-  งานจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

-  งานอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้อง  หรือได้รับมอบหมาย

งานสวัสดิการและสังคม

-  งานพัฒนาชุมชน

-  งานสังคมสงเคราะห์

-  งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน

-  งานสวัสดิการและลูกจ้าง

-  งานอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้อง  หรือได้รับมอบหมาย

งานการเกษตร

- งานส่งเสริมการเกษตร

- งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้

สงวนลิขสิทธิ์โดย © องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2015-02-04 (932 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]