สารสนเทศ

 ข่าวสารอบต.
 คู่มือปฎิบัติงานเรืองร้องเรียน
 โครงสร้างหน่วยงาน
 งานส่วนการคลัง
 งานส่วนการศึกษา
 งานส่วนโยธา
 งานสำนักปลัด
 ตราสัญลักษณ์
 แบบฟร์อมร้องเรียน/ร้องทุกข์
 ยุทธศาสตร์
 รายงานการปฏิบัติงาน
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
สถานะการออนไลน์
บุคคลทั่วไป
54.198.195.11
ชื่อเรียก:

รหัสผ่าน:สมาชิกใหม่:
กำลังใช้งาน:
  บุคคลทั่วไป: 3
54.198.xxx.xx
47.75.xxx.xxx
138.186.xx.xx

  ทั้งหมด: 3
(คำขวัญ อบต.ดินจี่) ดินแดนนครอิฐเก่า ติดเทือกเขาภูพาน ต้นลำธารหลายสาย มากมายฝูงวัวไทย หลากหลายอาหารป่า มหาศาลเมล็ดพันธุ์ข้าว ลือเล่าซากดึกดำบรรพ์ ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายย้อมคราม
 บุคลากร(สำนักปลัด)


สำนักงานปลัด องการบริหารส่วนตำบลดินจี่


นางสาวรติรัตน์ อัตสกุลเรือนรุ่ง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น   นางสาวนิตยา  ศรีชะตา
   
หัวหน้าสำนักปลัด
    นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น

   
                          
                                               
                                         
                                                 
                                                        

 
นายวิชัย  การถัก
   นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  
      
 


นายยุทธนา  ภูพาดแร่
  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 

 
 

    

นายไพโรจน์  ศรีบัว
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

   


นายสามารถ  แสนสุข
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการนางสาวปิยะดา  พิลึก
นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ

-
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


 


นางสาวยิ่งรัตน์ สระแก้ว
นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ
ส.อ.รัชชานนท์  แสนสุข
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ


 
นายพนมไพร  การถัก
จพง.พัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน

        
    
       
นายอนุพงษ์  บรรพต
จพง.พัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน


     
  นายยุทธศิลป์ เติมทานาม
 จพง.ป้องกันฯ ปฏิบัติงาน
นางสาวเรณุตา  นุริตมนต์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


  

   
     
นายวุฒิพงษ์  ระวิเรือง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 


  นางทองคำ  ปูนาสี
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายสุชาติ  ศรีวงออน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯนายสราณุวัฒน์  ทิพย์อุทัย
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร


นางนนทิพา  ปรีดี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


 


 

นายสมชาย  ฝ่ายกลาง
พนักงานขับรถยนต์

นายสีแพง  ศรีมุขดา
พนักงานขับรถยนต์


นายพรทวี  สาระโป
พนักงานขับรถยนต์


 นายเทิดศิลป์  สาระโป
พนักงานขับรถยนต์

 นายก่าน  สาระโป
นักการภารโรง

         
   
     
 
 


 

 
   

 


 
 

 

 


 

 

 

 


 
   

   

 

สงวนลิขสิทธิ์โดย © องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2015-02-04 (4757 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]