สารสนเทศ

 ตราสัญลักษณ์
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
สถานะการออนไลน์
บุคคลทั่วไป
54.196.47.145
ชื่อเรียก:

รหัสผ่าน:สมาชิกใหม่:
กำลังใช้งาน:
  บุคคลทั่วไป: 2
54.196.xx.xxx
181.113.xxx.xxx

  ทั้งหมด: 2
ดินแดนนครอิฐเก่า ติดเทือกเขาภูพาน ต้นลำธารหลายสาย มากมายอาหารป่า มหาศาลเมล็ดพันธุ์ข้าว ลือเล่าซากดึกดำบรรพ์ ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายย้อมคราม
 สภาพทั่วไป

      องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย และมีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540

สภาพทั่วไป

   ที่ตั้ง  องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอคำม่วง

จังหวัดกาฬสินธุ์ อยู่ห่างจากอำเภอคำม่วง  14 กิโลเมตร  อยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดกาฬสินธุ์  86  กิโลเมตร สภาพพื้นที่โดยทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ มีเขตติดต่อพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลใกล้เคียงดังต่อไปนี้

                  ทิศเหนือติด ต่อกับเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกุดบาก อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

                  ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาทัน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์

                  ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์

                  ทิศใต้ ติดต่อกับเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคลอง อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์

             พื้นที่

องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ มีพื้นที่โดยประมาณ  69  ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  43,125 ไร่

และสภาพโดยทั่วไปเป็นที่ราบสูงสลับพื้นที่ภูเขาเขตเทือกเขาป่าสงวนแห่งชาติภูพาน

             สภาพภูมิประเทศ

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงและหุบเขา แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 11 หมู่บ้าน โดยเป็นหมู่บ้าน

ที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ ทั้ง 11 หมู่บ้าน

              จำนวนหมู่บ้าน  ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ มีทั้งหมด  11 หมู่บ้าน  ดังนี้    

                        บ้านดินจี่  หมู่ 1

                        บ้านดินจี่ หมู่ 2

                        บ้านโคกสนาม หมู่ 3

                        บ้านโพนแพง หมู่ 4

                        บ้านโพนแพง หมู่ 5

                        บ้านห้วยสมอทบ หมู่ 6

                        บ้านโนนหนามแท่ง หมู่ 7

                        บ้านทุ่งสว่างพัฒนา หมู่ 8

                        บ้านท่านาเลา หมู่ 9

                        บ้านโพนแพง หมู่ 10

                        บ้านดินจี่ หมู่ 11

   

สภาพทางสังคม

  สภาพทางการศึกษา

- โรงเรียนประถมศึกษา  3  แห่ง  ซึ่งเป็นของรัฐบาล

        1. โรงเรียนบ้านดินจี่                                       ตั้งอยู่ในหมู่ 2

        2. โรงเรียนนักธุรกิจ                                        ตั้งอยู่ในหมู่ 3

                          3. โรงเรียนบ้านโพนแพง                                   ตั้งอยู่ในหมู่ 10

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  มีทั้งหมด  4  ศูนย์                                              

   ถ่ายโอนมาจากกรมพัฒนาชุมชน

    1.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดินจี่  ( ตั้งอยู่บ้านดินจี่ หมู่ที่ 2 )

ถ่ายโอนมาจากกรมศาสนา

    2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนเกณฑ์ในวัดสว่างโพธิ์ชัยโพนแพง (ตั้งอยู่บ้านโพนแพง หมู่ 10 )

    3.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนเกณฑ์ในวัดสระประทุม (ตั้งอยู่บ้านโคกสนาม หมู่ 3 )

    4.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนเกณฑ์ในวัดวัดปัญญาภรณ์ประชาสามัคคี (ตั้งอยู่บ้านโนนหนามแท่ง หมู่ 7 )

  สถาบันและองค์การทางศาสนา

                        - วัด/สำนักสงฆ์   จำนวน     7    แห่ง   ดังนี้

                                1. วัดโพธิ์ชัยดินจี่                                         อยู่ในเขตหมู่ 1

                                2. วัดสระปทุม                                            อยู่ในเขตหมู่ 3

                                3. วัดสว่างโพธิ์ชัยโพนแพง                               อยู่ในเขตหมู่ 4

                                4. วัดป่าศรีไพรวัลย์                                       อยู่ในเขตหมู่ 5

                                5. วัดสว่างอารมณ์                                        อยู่ในเขตหมู่ 11

                                6. วัดปัญญาภรณ์ประชาสามัคคี                            อยู่ในเขตหมู่ 7

                                7. วัดเทพนิมิตสถิตศรีมาราม                               อยู่ในเขตหมู่ 3

                                8. สำนักสงฆ์พัฒนาประชาสามัคคี                          อยู่ในเขตหมู่ 10

                 การสาธารณสุข

                       - สถานีอนามัยประจำตำบล จำนวน 1 แห่ง ได้แก่

                        1.  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดินจี่ ตั้งอยู่ที่บ้านดินจี่ หมู่ 11

                 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

                      - มีศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตำบลดินจี่ จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่ที่ หมู่ 7 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่
                      - มีศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อปพร.ตำบลดินจี่

อ่างเก็บน้ำห้วยสมอทบ หมุ่ที่ 6

ถนนในตำบลดินจี่
การบริการขั้นพื้นฐาน

                การคมนาคม      องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่  มีถนนสายหลักดังนี้

                    1. ถนน รพช. สายบ้านใหม่ – บ้านนาตาล ต.นาทัน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์

 ระยะทาง 17 กิโลเมตร

                      2. ถนน อบจ.จังหวัดกาฬสินธุ์ สายอำเภอคำม่วง – บ้านโพนแพง ตำบลดินจี่  อำเภอคำม่วง

จังหวัดกาฬสินธุ์  ระยะทาง  14  กิโลเมตร

                    3.  ถนนติดต่อระหว่างหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่เป็นถนนลาดยางสภาพถนนเป็นหลุม เป็นบ่อ  และถนนลูกรังสภาพถนนเป็นหลุม เป็นบ่อการสัญจรไปมาไม่สะดวก

                    4.  ถนนเข้าสู่แหล่งการเกษตรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ ส่วนใหญ่เป็นถนนลูกรัง

    การไฟฟ้า

- องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ มีกระแสไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้าน แต่ไม่ครบทุกครัวเรือน

  แหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญ

1. มีลำห้วย  จำนวน   4  สาย (ลำห้วยสมอทบ ,ลำห้วยสังกะ , ลำห้วยมะอึ .ลำห้วยมะโซ)

2. สระน้ำมี   14   แห่ง

  แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

                     1.  ฝาย       8     แห่ง

                     2. บ่อน้ำตื้น จำนวน    6   บ่อ

                   3. บ่อบาดาลมือโยก    37  บ่อ

  การประปา

                       องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ ยังขาดแคลนน้ำดื่มน้ำใช้ที่สะอาด ยังต้องขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่นเมื่อถึงฤดูแล้ง  การบริการน้ำประปายังอยู่ในเขตหมู่บ้านเท่านั้น

              ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่

                                เขตองค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ อยู่ติดกับเขตป่าสงวนแห่งชาติภูพาน และเขตอุทยานแห่งชาติภูพาน ดังนั้นจึงมีทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ ได้แก่ ทรัพยากรป่าไม้

              มวลชนจัดตั้ง

                     5.2.1 ลูกเสือชาวบ้าน                                  3    รุ่น      จำนวน   600   คน

  


สงวนลิขสิทธิ์โดย © องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2014-06-04 (2175 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]