สารสนเทศ

 
 ข่าวสารอบต.
 คู่มือปฎิบัติงานเรืองร้องเรียน
 โครงสร้างหน่วยงาน
 งานส่วนการคลัง
 งานส่วนการศึกษา
 งานส่วนโยธา
 งานสำนักปลัด
 ตราสัญลักษณ์
 แบบฟร์อมร้องเรียน/ร้องทุกข์
 ยุทธศาสตร์
 รายงานการปฏิบัติงาน
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
สถานะการออนไลน์
บุคคลทั่วไป
54.162.133.222
ชื่อเรียก:

รหัสผ่าน:สมาชิกใหม่:
กำลังใช้งาน:
  บุคคลทั่วไป: 5
54.162.xxx.xxx
66.249.xx.xxx
46.229.xxx.xxx
54.36.xxx.xxx
46.229.xxx.xxx

  ทั้งหมด: 5
(คำขวัญ อบต.ดินจี่) ดินแดนนครอิฐเก่า ติดเทือกเขาภูพาน ต้นลำธารหลายสาย มากมายฝูงวัวไทย หลากหลายอาหารป่า มหาศาลเมล็ดพันธุ์ข้าว ลือเล่าซากดึกดำบรรพ์ ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายย้อมคราม
 สภาพทั่วไป

      องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย และมีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540

สภาพทั่วไป

   ที่ตั้ง  องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอคำม่วง

จังหวัดกาฬสินธุ์ อยู่ห่างจากอำเภอคำม่วง  14 กิโลเมตร  อยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดกาฬสินธุ์  86  กิโลเมตร สภาพพื้นที่โดยทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ มีเขตติดต่อพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลใกล้เคียงดังต่อไปนี้

                  ทิศเหนือติด ต่อกับเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกุดบาก อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

                  ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาทัน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์

                  ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์

                  ทิศใต้ ติดต่อกับเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคลอง อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์

             พื้นที่

องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ มีพื้นที่โดยประมาณ  69  ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  43,125 ไร่

และสภาพโดยทั่วไปเป็นที่ราบสูงสลับพื้นที่ภูเขาเขตเทือกเขาป่าสงวนแห่งชาติภูพาน

             สภาพภูมิประเทศ

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงและหุบเขา แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 11 หมู่บ้าน โดยเป็นหมู่บ้าน

ที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ ทั้ง 11 หมู่บ้าน

              จำนวนหมู่บ้าน  ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ มีทั้งหมด  11 หมู่บ้าน  ดังนี้    

                        บ้านดินจี่  หมู่ 1

                        บ้านดินจี่ หมู่ 2

                        บ้านโคกสนาม หมู่ 3

                        บ้านโพนแพง หมู่ 4

                        บ้านโพนแพง หมู่ 5

                        บ้านห้วยสมอทบ หมู่ 6

                        บ้านโนนหนามแท่ง หมู่ 7

                        บ้านทุ่งสว่างพัฒนา หมู่ 8

                        บ้านท่านาเลา หมู่ 9

                        บ้านโพนแพง หมู่ 10

                        บ้านดินจี่ หมู่ 11

   

สภาพทางสังคม

  สภาพทางการศึกษา

- โรงเรียนประถมศึกษา  3  แห่ง  ซึ่งเป็นของรัฐบาล

        1. โรงเรียนบ้านดินจี่                                       ตั้งอยู่ในหมู่ 2

        2. โรงเรียนนักธุรกิจ                                        ตั้งอยู่ในหมู่ 3

                          3. โรงเรียนบ้านโพนแพง                                   ตั้งอยู่ในหมู่ 10

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  มีทั้งหมด  4  ศูนย์                                              

   ถ่ายโอนมาจากกรมพัฒนาชุมชน

    1.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดินจี่  ( ตั้งอยู่บ้านดินจี่ หมู่ที่ 2 )

ถ่ายโอนมาจากกรมศาสนา

    2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนเกณฑ์ในวัดสว่างโพธิ์ชัยโพนแพง (ตั้งอยู่บ้านโพนแพง หมู่ 10 )

    3.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนเกณฑ์ในวัดสระประทุม (ตั้งอยู่บ้านโคกสนาม หมู่ 3 )

    4.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนเกณฑ์ในวัดวัดปัญญาภรณ์ประชาสามัคคี (ตั้งอยู่บ้านโนนหนามแท่ง หมู่ 7 )

  สถาบันและองค์การทางศาสนา

                        - วัด/สำนักสงฆ์   จำนวน     7    แห่ง   ดังนี้

                                1. วัดโพธิ์ชัยดินจี่                                         อยู่ในเขตหมู่ 1

                                2. วัดสระปทุม                                            อยู่ในเขตหมู่ 3

                                3. วัดสว่างโพธิ์ชัยโพนแพง                               อยู่ในเขตหมู่ 4

                                4. วัดป่าศรีไพรวัลย์                                       อยู่ในเขตหมู่ 5

                                5. วัดสว่างอารมณ์                                        อยู่ในเขตหมู่ 11

                                6. วัดปัญญาภรณ์ประชาสามัคคี                            อยู่ในเขตหมู่ 7

                                7. วัดเทพนิมิตสถิตศรีมาราม                               อยู่ในเขตหมู่ 3

                                8. สำนักสงฆ์พัฒนาประชาสามัคคี                          อยู่ในเขตหมู่ 10

                 การสาธารณสุข

                       - สถานีอนามัยประจำตำบล จำนวน 1 แห่ง ได้แก่

                        1.  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดินจี่ ตั้งอยู่ที่บ้านดินจี่ หมู่ 11

                 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

                      - มีศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตำบลดินจี่ จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่ที่ หมู่ 7 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่
                      - มีศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อปพร.ตำบลดินจี่

อ่างเก็บน้ำห้วยสมอทบ หมุ่ที่ 6

ถนนในตำบลดินจี่
การบริการขั้นพื้นฐาน

                การคมนาคม      องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่  มีถนนสายหลักดังนี้

                    1. ถนน รพช. สายบ้านใหม่ – บ้านนาตาล ต.นาทัน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์

 ระยะทาง 17 กิโลเมตร

                      2. ถนน อบจ.จังหวัดกาฬสินธุ์ สายอำเภอคำม่วง – บ้านโพนแพง ตำบลดินจี่  อำเภอคำม่วง

จังหวัดกาฬสินธุ์  ระยะทาง  14  กิโลเมตร

                    3.  ถนนติดต่อระหว่างหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่เป็นถนนลาดยางสภาพถนนเป็นหลุม เป็นบ่อ  และถนนลูกรังสภาพถนนเป็นหลุม เป็นบ่อการสัญจรไปมาไม่สะดวก

                    4.  ถนนเข้าสู่แหล่งการเกษตรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ ส่วนใหญ่เป็นถนนลูกรัง

    การไฟฟ้า

- องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ มีกระแสไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้าน แต่ไม่ครบทุกครัวเรือน

  แหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญ

1. มีลำห้วย  จำนวน   4  สาย (ลำห้วยสมอทบ ,ลำห้วยสังกะ , ลำห้วยมะอึ .ลำห้วยมะโซ)

2. สระน้ำมี   14   แห่ง

  แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

                     1.  ฝาย       8     แห่ง

                     2. บ่อน้ำตื้น จำนวน    6   บ่อ

                   3. บ่อบาดาลมือโยก    37  บ่อ

  การประปา

                       องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ ยังขาดแคลนน้ำดื่มน้ำใช้ที่สะอาด ยังต้องขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่นเมื่อถึงฤดูแล้ง  การบริการน้ำประปายังอยู่ในเขตหมู่บ้านเท่านั้น

              ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่

                                เขตองค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ อยู่ติดกับเขตป่าสงวนแห่งชาติภูพาน และเขตอุทยานแห่งชาติภูพาน ดังนั้นจึงมีทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ ได้แก่ ทรัพยากรป่าไม้

              มวลชนจัดตั้ง

                     5.2.1 ลูกเสือชาวบ้าน                                  3    รุ่น      จำนวน   600   คน

  


สงวนลิขสิทธิ์โดย © องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2014-06-04 (2521 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]